2017 Hancock Lab, left to right, Jing Jiao, Guanghui Ge, Felicia Carter, Rongxiang Han, Tatiana Akimova, Wayne Hancock, Satinder Dahiya, Liqing Wang